Kamenná prodejna

Adresa

Kamennou prodejnu, showroom a výdejnu objednávek z eshopu BOOKS FOR JOY - KNIHY PRO RADOST najdete ve východních Čechách v Pardubickém kraji v České Třebové na ulici Slovanská 720.

Prodejna je v bezprostřední blízkosti dopravního terminálu s vlakovým a autobusovým nádražím (cca minuta chůze).

Parkovat je možné před budovou České pošty či v podzemním parkovišti (20 minut je zdarma).

Google Maps - BFJ_1

Exteriér

Chystáte se do kamenné prodejny? Abyste ji lépe našli, tak se podívejte na fotky, jak vypadá zvenku...

Exteriér BFJ

Interiér

Uvnitř najdete veškerý sortiment, který je nabízen v eshopu (i něco navíc), vše si můžete v klidu prohlédnout, zatímco se děti zabaví u stolečků, kde je pro ně nachystána spousta aktivit - malování, kreslení, skládání puzzle, origami, prohlížení knih atd.

2021-11-27 BFJ Interiér 

 

Obchodní podmínky (kamenná prodejna)

Obchodní podmínky společnosti Books for Joy - Knihy pro radost pro kamenný obchod

I. Základní ustanovení

Společnost Books for Joy – Knihy pro radost
: 06546064, se sídlem a kamennou prodejnou na adrese: Slovanská 720, Česká Třebová, 56002
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MÚ Česká Třebová (361102)
kontaktní údaje: RNDr. Tereza Válková
email: booksforjoy@email.cz, telefon: 776 104 559, internetový obchod: www.booksforjoy.cz  (dále jen „prodávající“)

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tedy prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“) v obchodních prostorách prodávajícího na adrese Slovanská 720, Česká Třebová, 56002 (dále jen „kamenná prodejna prodávajícího“).

2. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

3. Obchodní podmínky jsou veřejně přístupné v prostorách kamenné prodejny a na webových stránkách prodávajícího a kupující zaplacením zboží stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a bere na vědomí, že jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.

4. Předmětem koupě je zboží uvedené v kupní smlouvě (dále též jen „zboží“).

5. Kupní smlouvou se rozumí pokladní či daňový doklad (faktura).

 

II. Kupní cena, platební podmínky a kupní smlouva

1. Výběr zboží v kamenné prodejně prodávajícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy, k jejímuž uzavření dojde akceptací objednávky prodávajícím.

2. Prodávající sjednává kupní smlouvu ohledně zboží, jež nabízí ve své kamenné prodejně, s výjimkou možnosti vyprodání zásob či ztrátou schopnosti plnit.

3. Ceny zboží mají charakter cen smluvních a jsou uváděny viditelně přímo na produktu či v jeho bezprostřední blízkosti. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou uvedeny. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

4. Ceny zboží a akční nabídky v kamenné prodejně se nemusí vždy shodovat s cenami a slevami v internetovém obchodě booksforjoy.cz.

5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

6. Cenu zboží dle kupní smlouvy se kupující zavazuje uhradit před převzetím zboží:

 • v hotovosti nebo platební kartou v kamenné prodejně,
 • po předchozí domluvě na fakturu se 14 denní splatností po převzetí zboží bezhotovostně bankovním převodem (platí pouze pro školy nebo školky, dětské skupiny, DDM, knihovny a další organizace).

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Prodávající vystaví kupujícímu pokladní či daňový doklad (fakturu).

9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží a následně převzetím zboží.

10. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

III. Práva z vadného plnění (reklamace)

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kamenné prodejně. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

16. Prodávající písemně či osobně v kamenné prodejně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

18. Volbu způsobu reklamace má kupující.

19. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

20. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.

 

IV. Komunikace

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu, kterou mu kupující v případě potřeby poskytne nebo která je uvedena v jeho zákaznickém účtu či v objednávce.

 

V. Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů.

3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat. 

VI. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů online na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 9.9.2021.

Otevírací doba

Otevírací doba kamenné prodejny se řídí tím, kdy synové nemají školu, kroužky či jiné aktivity. Eshopové objednávky vyřizuji průběžně :)

Od 3.10.2022 se na vás budu těšit v tyto dny:

Pondělí 14:00-16:00
Středa 14:00-16:00

 

Mimo otevírací dobu je možné přijít po předchozí domluvě.


Platba na místě je možná v hotovosti či platební kartou.