7. Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Práva z vadného plnění

1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. V.11 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

 • Množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou ve smluvním řetězci, např. reklamou nebo označením;
 • Je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíte;
 • Je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
 • Odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením Smlouvy.

2. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí Zboží.

3. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, které je nové, ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. Záruční doba u použitého (bazarového) zboží je na základě ujednání mezi Námi a Vámi 12 měsíců.

4. Následující ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána (např. poškozené zboží či zboží s výrobní vadou), na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého (bazarového) zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Vám tedy nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sám způsobil.

5. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. VII.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním emailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese Slovanská 720, Česká Třebová. Pro reklamaci můžete využít také Formulář pro Uplatnění reklamace poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu Podmínek nebo si ho můžete stáhnout níže. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. Nově se mění doba pro tzv. domněnku vady zboží a prodlužuje se na 1 rok od převzetí Zboží. 

6. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

 • Na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící částí Zboží; nebo
 • Na odstranění vady opravou Zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Vás.
 • Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7. Dále máte právo na:

 • Přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 • Odstoupení od Smlouvy, jestliže odmítneme vadu odstranit nebo vadu neodstraníme v souladu s právními předpisy nebo se vada projeví opakovaně (3x a víc) nebo je vada podstatným porušením Smlouvy (tzn. věc je kvůli ní prakticky nepoužitelná) nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

8. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

9. Pokud jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude:

 • Datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
 • Co je obsahem reklamace;
 • Jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
 • Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat emailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

13. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161
až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


(Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).


KE STAŽENÍ: Reklamační formulář k vyplnění ve Wordu: Reklamační formulář nebo v pdf: Reklamační formulář.

 

Formulář pro reklamaci

 

Adresát:

Internetový obchod Books for Joy – Knihy pro radost (www.booksforjoy.cz)
RNDr. Tereza Válková, IČ: 06546064, se sídlem Slovanská 720, Česká Třebová, 56002
email: shop@booksforjoy.cz ; tel.: 776 104 559

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření kupní smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

 

Emailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

 

 

Popis vad zboží:

 

 

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: