6. Odstoupení od smlouvy

1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1   V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do 14 dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně začíná běžet dnem dodání první dodávky.

1.2.   Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

1.3.   Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem – např. zprávou přes Messenger, emailem či telefonicky. My Vám poté musíme odstoupení od Smlouvy potvrdit.

1.4.   Pro odstoupení od Smlouvy doporučujeme využít námi poskytovaný Formulář pro Odstoupení od smlouvy. Vyplněný formulář pak můžete zaslat elektronicky na email: shop@booksforjoy.cz či formou dopisu na doručovací adresu: Books for Joy – Knihy pro radost, RNDr. Tereza Válková, Slovanská 720, Česká Třebová, 56002. Bezodkladně Vám pak potvrdíme přijetí formuláře.

1.5.   Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 V případě odstoupení od Smlouvy jste povinni Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

2.2 V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v rámci odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté a pokud možno včetně originálního obalu.

2.3 V případě odstoupení od Smlouvy Nám odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

2.4 My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží – např. vyprodání zásob, nedostupnost zboží, nebo když výrobce, dovozce či dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace nebo jestliže nepřevezmete Objednávku a ta se vrátí zpět k Nám a poté se Nám nepodaří Vás kontaktovat a domluvit se na opětovném odeslání Zboží. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

Internetový obchod: Books for Joy – knihy pro radost
Kontaktní osoba: RNDr. Tereza Válková
Se sídlem: Slovanská 720, Česká Třebová, 56002
IČ: 06546064
Email: shop@booksforjoy.cz
Telefonní číslo: 776 104 559                        


Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.


KE STAŽENÍ: Formulář k vyplnění ve Wordu: Formulář pro Odstoupení od smlouvy nebo v pdf: Formulář pro Odstoupení od smlouvy.

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Adresát:

Internetový obchod Books for Joy – Knihy pro radost (www.booksforjoy.cz)
RNDr. Tereza Válková, IČ: 06546064, se sídlem Slovanská 720, Česká Třebová, 56002
email: shop@booksforjoy.cz ; tel.: 776 104 559

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od kupní smlouvy:

Datum uzavření kupní smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

 

 

Emailová adresa:

 

Specifikace zboží, kterého se kupní smlouva týká:

 

 

 

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

 

 

 

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím eshopu společnosti Books for Joy – Knihy pro radost na stránkách www.booksforjoy.cz  („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě kupní smlouvy na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na email uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: