4. Obchodní podmínky (eshop)

Jméno podnikatele: Tereza Válková

: 06546064, se sídlem: Slovanská 720, Česká Třebová, 56002

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném MÚ Česká Třebová (361102)

Kontaktní údaje: RNDr. Tereza Válková

Email: shop@booksforjoy.cz, telefon: 776 104 559

Název internetového obchodu („eshopu“): Books for Joy – Knihy pro radost

Webové stránky eshopu: www.booksforjoy.cz

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A POUČENÍ 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) upravují v souladu
  s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti „Vás“, jakožto kupujících,
  a „Nás“, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouvy“) uzavřené prostřednictvím eshopu na booksforjoy.cz.
 2. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva
  a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
  a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
 3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, změna se nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po datu účinnosti změny. Informace o změně Vám zašleme na Vaši emailovou adresu min. 14 dní před účinností změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
 4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
 5. Jako eshop komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí,
  že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí eshopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („Webové rozhraní eshopu“).
 6. Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem eshopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.
 7. Při nákupu Zboží je Vaší povinností poskytnout Nám všechny informace správně
  a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
 8. Na našem eshopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím,
  že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, v interním systému
  u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a jsme schopni ověřit
  a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele. Bližší informace jsou zde: https://www.booksforjoy.cz/vse-o-nakupu/hodnoceni-nakupu-popis/.

 

II. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 • Zboží je vše, co můžete nakoupit na eshopu;
 • Koupě Zboží je možná jen přes Webové rozhraní eshopu;
 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží, je uvedena včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem (nejsme plátci DPH);
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží,
  a to včetně ceny za jeho zabalení;
 • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem na Celkovou cenu.

 

 1. Informace o produktech, jeho hlavních vlastnostech a cenách jsou uvedeny u zboží v eshopu. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží zůstávají platné po dobu, po kterou jsou zobrazovány v eshopu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Smlouvy za individuálních podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu eshopu je informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Zboží v eshopu je součástí nabídky v kamenné prodejně, proto se může ojediněle stát, že Vám systém povolí objednat si zboží, které zrovna někdo koupil v prodejně a není tak již fyzicky dostupné. V tomto případě Vás budeme obratem kontaktovat.
 4. Zboží je doručováno pouze v rámci České republiky.

 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi.
 2. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
 3. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím eshopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší
  od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (např. za přístup k internetu). Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
 4. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na eshopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
 • Informace o nakupovaném Zboží (na eshopu označujete Zboží a počet kusů,
  o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
 • Informace o Ceně, Ceně za dopravu, vybraném způsobu platby Celkové ceny
  a požadovaném způsobu doručení Zboží
  - informace budou zadány při tvorbě Objednávky v rámci uživatelského prostředí eshopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny na základě Vámi zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
 • Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom Vám mohli doručit Zboží, tedy jméno a příjmení, doručovací adresu, email a telefonní číslo.
 1. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit
  a kontrolovat. Po provedení kontroly Objednávku dokončíte pomocí stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se
  a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ budou všechny informace odeslány přímo Nám.
 2. Vaši Objednávku Vám poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši emailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy emailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující emailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
 3. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z Naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci eshopu předem poskytneme a neměla by
  pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy vpozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
 4. Po uzavření Smlouvy Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
 5. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost vyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je totožný, jako v případě bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
 6. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu.
  Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje
  o této slevě do předem určeného pole s označením „Vložit slevový kupón
  a to v 1. kroku objednávky, která má název „Nákupní košík“. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou. Případné slevy z Ceny zboží nelze navzájem kombinovat, pokud se spolu nedohodneme jinak.
 7. V případě, že v rámci eshopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě,
  kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je pak uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

 

IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Uživatelský účet je zřízený na základě Vámi sdělených údajů a umožňuje uchovávání zadaných údajů, historii objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 2. Na základě Vaší registrace provedené v eshopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu. Ze svého Uživatelského účtu můžete provádět objednávání zboží. Zboží můžete objednávat také bez registrace.
 3. Při registraci do Uživatelského účtu a objednávání zboží je Vaší povinností uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a při jakékoliv jejich změně je aktualizovat. Údaje uvedené v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné.
 4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
 5. Uživatelský účet je osobní a nejste oprávněni umožnit využívání třetím osobám.
 6. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více než
  1 kalendářní rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
 7. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem
  na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA; DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A DOPRAVA (více informací viz "Vše o nákupu")

 1. Cena je vždy uvedena v rámci eshopu, v návrhu Objednávky a ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci eshopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, příp. podmínky, kdy je doprava zdarma.
 2. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
 • Bezhotovostně bankovním převodem s možností platby pomocí QR kódu
  na Náš bankovní účet č. 1674618012/3030, vedený u Air Bank. Informace

  pro provedení platby se objeví v eshopu ihned po dokončení Objednávky a také Vám je zašleme v rámci potvrzení Objednávky. Celková cena je v tomto případě splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy.
 • Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Shoptet Pay. Platba probíhá přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné zde: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/. Celková cena splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy.
 • Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím Google Pay. Platba probíhá přes aplikaci v mobilu Google Pay a řídí se těmito podmínkami: https://pay.google.com/intl/cs_cz/about/. Celková cena splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy.
 • Dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při doručení na adresu (dle podmínek vybraného dopravce). K platbě dojde při doručení Zboží oproti předání Zboží
  a Celková cena je tedy splatná při převzetí Zboží.
 • Hotově nebo platební kartou při osobním odběru. Tímto způsobem lze hradit Zboží po předchozí domluvě v případě převzetí Zboží v Naší provozovně v kamenné prodejně na adrese Slovanská 720, Česká Třebová. Celková cena splatná při převzetí Zboží.
 • Na fakturu se 14 denní splatností po převzetí zboží bezhotovostně bankovním převodem (platí pouze pro školy nebo školky, dětské skupiny, DDM, knihovny
  a další organizace a to nejlépe po předchozí domluvě).
 1. Faktura (daňový doklad) bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a zaslána na Vaši emailovou adresu. Faktura bude dostupná
  i v Uživatelském účtu po přihlášení v případě, že jste registrováni do eshopu.
 2. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází poté, co zaplatíte Celkovou cenu
  a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech v okamžik platby.
 3. Zboží Vám bude doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
  ode dne uzavření Smlouvy
  (pokud si s Vámi nedohodneme jinou lhůtu – zejména v případě koupě zboží na objednávku od dodavatelů sídlících mimo území ČR) způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností (bližší informace najdete zde: https://www.booksforjoy.cz/vse-o-nakupu/doprava-platba/):
 • Osobní odběr po předchozí domluvě na Naší provozovně v kamenné prodejně na adrese Slovanská 720, Česká Třebová;
 • Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna a Balíkovna;
 • Doručení na adresu prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, Zásilkovna, DPD, GLS, We|
 1. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho aktuální dostupnosti (více viz zde: https://www.booksforjoy.cz/vse-o-nakupu/dostupnost-a-odeslani-zbozi/) a také na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách
  je orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat emailem.
 2. V případě, že Zboží nebylo v eshopu uvedeno jako „skladem“ a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
 • Mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
 • Prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
 1. Při převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinností zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. Pokud došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
 2. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. V.8 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi
  a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám
  od Vás náleží úplata ve výši 100 Kč. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení
  od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 3. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje
  pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení emailu.
 4. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. V.8 Podmínek,
  na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost
  ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi
  od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec
  své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů
  ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do 14 dnů
  od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu,
  na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
 3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
 4. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem – např. zprávou přes Messenger, emailem či telefonicky. My Vám poté musíme odstoupení od Smlouvy potvrdit.
 5. Pro odstoupení od Smlouvy doporučujeme využít vzorový formulář, který je v příloze Podmínek nebo si ho můžete stáhnout zde: https://www.booksforjoy.cz/vse-o-nakupu/odstoupeni-od-smlouvy/.Vyplněný formulář pak můžete zaslat na Naši emailovou či doručovací adresu uvedenou u Našich identifikačních údajů. Bezodkladně Vám pak potvrdíme přijetí formuláře.
 6. Lhůta k odstoupení dle čl. VI.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
 7. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. VI.2 Podmínek jste povinni Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží
  k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
 8. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v rámci odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté a pokud možno včetně originálního obalu.
 9. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. VI.3 Podmínek Nám odpovídáte
  za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
 10. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží – např. vyprodání zásob, nedostupnost zboží, nebo když výrobce, dovozce či dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace nebo jestliže nepřevezmete Objednávku a ta se vrátí zpět k Nám a poté se Nám nepodaří Vás kontaktovat a domluvit se na opětovném odeslání Zboží.
 11. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

 1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. V.11 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
 • Množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou ve smluvním řetězci, např. reklamou nebo označením;
 • Je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, pro který
  ho požadujete a s nímž souhlasíte;
 • Je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů
  k použití, které můžete rozumně očekávat; a
 • Odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením Smlouvy.
 1. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu
  bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do 3 dnů
  od převzetí Zboží.
 2. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, které je nové, ve lhůtě 24 měsíců
  od převzetí Zboží
  . Záruční doba u použitého (bazarového) zboží je na základě ujednání mezi Námi a Vámi 12 měsíců.
 3. Následující ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána (např. poškozené zboží či zboží s výrobní vadou), na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého (bazarového) zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Vám tedy nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sám způsobil.
 4. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. VII.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním emailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese Slovanská 720, Česká Třebová. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu Podmínek nebo si ho můžete stáhnout zde: https://www.booksforjoy.cz/vse-o-nakupu/uplatneni-prava-z-vadneho-plneni-reklamace/. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. Nově se mění doba pro tzv. domněnku vady zboží a prodlužuje se
  na 1 rok od převzetí Zboží.
 5. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
 • Na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící částí Zboží; nebo
 • Na odstranění vady opravou Zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Vás.
 • Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 1. Dále máte právo na:
 • Přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 • Odstoupení od Smlouvy, jestliže:
 • Odmítneme vadu odstranit; nebo
 • Vadu neodstraníme v souladu s právními předpisy; nebo
 • Vada se projeví opakovaně; nebo
 • Vada je podstatným porušením Smlouvy; nebo
 • Je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
 1. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
 2. Pokud jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
 3. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude:
 • Datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
 • Co je obsahem reklamace;
 • Jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
 • Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 1. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace
  na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit
  od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 2. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat emailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 3. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161
  až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

VIII. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše emailová adresa (shop@booksforjoy.cz) je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši emailovou adresu uvedenou
ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

 

IX. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Všechny informace, které při spolupráci uvedete, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Nám nedáte písemné svolení či nepotvrdíte daný souhlas
  při Objednávce v eshopu, tak Vaše údaje nebudeme jiným způsobem než
  za účelem plnění ze Smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední Smlouvy mezi Námi a Vámi.
 2. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy
  v Zásadách zpracování osobních údajů (GDPR), která naleznete zde: https://www.booksforjoy.cz/vse-o-nakupu/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

 

X. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

 1. Nejsme ve vztahu k Vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
  1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím emailové adresy shop@booksforjoy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na Váš email.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů online
  na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi Námi a Vámi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají,
  že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Všechna práva k Našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez Našeho souhlasu.
 3. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro Reklamaci a Odstoupení od Smlouvy.
 4. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky vždy obdržíte emailem a budete tedy mít přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Obojí doporučujeme uložit či vytisknout.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 31.12.2022.