Obchodní podmínky (kamenná prodejna)

Jméno podnikatele: Tereza Válková

: 06546064, se sídlem: Slovanská 720, Česká Třebová, 56002

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném MÚ Česká Třebová (361102)

Kontaktní údaje: RNDr. Tereza Válková

Email: shop@booksforjoy.cz, telefon: 776 104 559

Název internetového obchodu („eshopu“): Books for Joy – Knihy pro radost

Webové stránky eshopu: www.booksforjoy.cz

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) upravují v souladu
  s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti „Vás“, jakožto kupujících,
  a „Nás“, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouvy“) v obchodních prostorách prodávajícího na adrese Slovanská 720, Česká Třebová, 56002 (dále jen „kamenná prodejna prodávajícího“).
 2. Tyto Podmínky a Smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 3. Podmínky jsou veřejně přístupné v prostorách kamenné prodejny a na Našich webových stránkách a Vy zaplacením zboží stvrzuje, že jste se s těmito Podmínkami seznámili a berete na vědomí, že jsou součástí naší Smlouvy.
 4. Předmětem koupě je zboží uvedené v kupní smlouvě („Zboží“).
 5. Kupní smlouvou se rozumí pokladní či daňový doklad („Faktura“).

 

I. KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A KUPNÍ SMLOUVA 

 1. Výběr Zboží v kamenné prodejně prodávajícího je návrhem na uzavření Smlouvy, k jejímuž uzavření dojde akceptací objednávky prodávajícím.
 2. Sjednáváme s Vámi Smlouvu ohledně Zboží, jež nabízíme v kamenné prodejně, s výjimkou možnosti vyprodání zásob či ztrátou schopnosti plnit.
 3. Zboží v kamenné prodejně je součástí nabídky v eshopu, proto se může ojediněle stát, že v nabídce uvidíte zboží, které již někdo koupil v eshopu a není tak již fyzicky dostupné. V tomto případě Vás na to upozorníme.
 4. Ceny Zboží mají charakter cen smluvních a jsou viditelné přímo na produktu či v jeho bezprostřední blízkosti. Ceny jsou platné po dobu, po kterou jsou uvedeny. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Smlouvy za individuálních podmínek.
 5. Ceny Zboží a akční nabídky v kamenné prodejně se nemusí vždy shodovat s cenami a slevami v internetovém obchodě booksforjoy.cz.
 6. Případné slevy z Ceny Zboží nelze kombinovat, pokud se nedohodneme jinak.
 7. Cenu Zboží dle Smlouvy se zavazujete uhradit před převzetím zboží:
 • v hotovosti nebo platební kartou v kamenné prodejně,
 • po předchozí domluvě na fakturuse 14 denní splatností po převzetí zboží bezhotovostně bankovním převodem (platí pouze pro školy nebo školky, dětské skupiny, DDM, knihovny a další organizace).
 1. Po zaplacení Vám vystavíme pokladní či daňový doklad (fakturu).
 2. Vlastnické právo ke Zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny za zboží
  a následně převzetím zboží.
 3. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. V.8 Podmínek,
  na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost
  ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

 

II. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE) 

 1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. V.11 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
 • Množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou ve smluvním řetězci, např. reklamou nebo označením;
 • Je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, pro který
  ho požadujete a s nímž souhlasíte;
 • Je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů
  k použití, které můžete rozumně očekávat; a
 • Odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením Smlouvy.
 1. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu
  bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do 3 dnů
  od převzetí Zboží.
 2. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, které je nové, ve lhůtě 24 měsíců
  od převzetí Zboží
  . Záruční doba u použitého (bazarového) zboží je na základě ujednání mezi Námi a Vámi 12 měsíců.
 3. Následující ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána (např. poškozené zboží či zboží s výrobní vadou), na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého (bazarového) zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Vám tedy nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sám způsobil.
 4. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. VII.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním emailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese Slovanská 720, Česká Třebová. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář, který si můžete vyzvednout vytištěný v kamenné prodejně nebo si ho můžete stáhnout zde: https://www.booksforjoy.cz/vse-o-nakupu/uplatneni-prava-z-vadneho-plneni-reklamace/. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. Nově se mění doba pro tzv. domněnku vady zboží a prodlužuje se
  na 1 rok od převzetí Zboží.
 5. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
 • Na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící částí Zboží; nebo
 • Na odstranění vady opravou Zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Vás.
 • Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 1. Dále máte právo na:
 • Přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 • Odstoupení od Smlouvy, jestliže:
 • Odmítneme vadu odstranit; nebo
 • Vadu neodstraníme v souladu s právními předpisy; nebo
 • Vada se projeví opakovaně; nebo
 • Vada je podstatným porušením Smlouvy; nebo
 • Je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
 1. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
 2. Pokud jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
 3. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude:
 • Datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
 • Co je obsahem reklamace;
 • Jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
 • Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 1. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace
  na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit
  od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 2. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat emailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 3. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161
  až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

III. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše emailová adresa (shop@booksforjoy.cz) je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši emailovou adresu uvedenou
ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

 

IV. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Všechny informace, které při spolupráci uvedete, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Nám nedáte písemné svolení či nepotvrdíte daný souhlas
  při Objednávce v eshopu, tak Vaše údaje nebudeme jiným způsobem než
  za účelem plnění ze Smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední Smlouvy mezi Námi a Vámi.
 2. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy
  v Zásadách zpracování osobních údajů (GDPR), která naleznete zde: https://www.booksforjoy.cz/vse-o-nakupu/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

 

V. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

 1. Nejsme ve vztahu k Vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
  1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím emailové adresy shop@booksforjoy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na Váš email.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů online
  na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi Námi a Vámi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají,
  že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Všechna práva k Našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez Našeho souhlasu.
 3. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky vždy obdržíte emailem a budete tedy mít přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Obojí doporučujeme uložit či vytisknout.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 31.12.2022.