6. Odstoupení od smlouvy

1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodaného po částech se počítá převzetí poslední dodávky.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Books for Joy – Knihy pro radost, www.booksforjoy.cz, se sídlem Slovanská 720, Česká Třebová, 56002, IČ: 06546064, email: shop@booksforjoy.cz, tel.: 776 104 559 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo jej předejte na adrese Books for Joy – Knihy pro radost, Slovanská 720, Česká Třebová, 56002.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Internetový obchod: Books for Joy – knihy pro radost
Kontaktní osoba: RNDr. Tereza Válková
Se sídlem: Slovanská 720, Česká Třebová, 56002
IČ: 06546064
Email: shop@booksforjoy.cz
Telefonní číslo: 776 104 559                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ke stažení: Formulář k vyplnění ve Wordu: Formulář Odstoupení od smlouvy nebo v pdf: Formulář Odstoupení od smlouvy.

 

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy
 

(*) Údaje doplňte.

Adresát (prodávající):

Spotřebitel (kupující):

Internetový obchod: www.booksforjoy.cz

Jméno a příjmení: (*)        

Společnost: Books for Joy – Knihy pro radost

 

Kontaktní osoba: RNDr. Tereza Válková

 

Se sídlem: Slovanská 720, Česká Třebová, 56002

Adresa: (*)                             

IČ: 06546064

 

Email: shop@booksforjoy.cz

Email: (*)             

Telefon: 776 104 559

Telefon: (*)             

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*):

  1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  2. Číslo objednávky: (*)
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*) 

 

V (vyplňte místo) dne (doplňte datum)                  __________(podpis)___________
                                                                                                Jméno a příjmení spotřebitele (*)

Seznam příloh: Faktura za objednané zboží č. (*)